Echtscheiding

Wanneer u en/of uw partner een echtscheiding overwegen ontstaan veel vragen. Het is van belang dat u zich oriënteert omtrent de onderwerpen die geregeld moeten worden en uw rechten. Zo zal er onder andere gekeken moeten worden naar hoe de zorgregeling er uit moet komen te zien, hoe de verdeling of de verrekening moet plaatsvinden en of er alimentatie moet worden vastgesteld.

Eigen advocaat of advocaat-scheidingsmediator?
De eerste vraag waar u voor komt te staan als u voor een echtscheiding staat is of u een eigen advocaat in de arm neemt of een advocaat-scheidingsmediator. U kunt besluiten een eigen advocaat in de arm te nemen. De belangen van u en uw partner worden dan afzonderlijk behandeld. Een voordeel van deze keuze is dat uw advocaat alleen voor u opkomt. Het nadeel van deze keuze is dat u tegenover uw partner komt te staan waardoor soms moeilijk een oplossing gevonden kan worden waarmee beide partijen tevreden zijn. Zeker als er kinderen zijn, geniet de mediation de voorkeur.
Bij mediation begeleidt een advocaat-scheidingsmediator uw echtscheiding. Er wordt niet alleen aandacht aan juridische, maar ook aan relationele aspecten besteed. U hoeft het niet op voorhand eens te zijn met uw partner. Onder leiding van de mediator bespreken u en uw partner de gevolgen van de scheiding en de verschillende te regelen punten. Het gezamenlijk belang bij een goede regeling staat voorop. U en uw partner hebben er – zeker als er kinderen zijn – belang bij om op een goede manier uit elkaar te gaan. In de toekomst blijft u als ouders met elkaar te maken hebben.

De procedure
De echtscheidingsprocedure wordt bij de rechtbank aanhangig gemaakt door de indiening van een verzoekschrift. Dit gebeurt op verzoek van u of uw partner (eenzijdig), of op verzoek van u beiden (mediation). Bij de indiening moet een getekend ouderschapsplan worden meegezonden. In het verzoekschrift kunt u de rechter, naast de echtscheiding, vragen een regeling te treffen over de alimentatie, eventueel de zorgregeling en de verdeling c.q. afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.

Voorlopige voorzieningen
Omdat een echtscheidingsprocedure lang kan duren is het bij aanvang van de procedure of tussentijds mogelijk in spoedeisende situaties de rechter te verzoeken voorlopige voorzieningen te treffen voor de duur van de procedure. Voorlopige voorzieningen kunnen het voorlopig gebruik van de woning, de voorlopige verblijfplaats van de kinderen, de zorgregeling en de partner- en/of kinderalimentatie betreffen.

Eenzijdig verzoek
Nadat het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank is ingediend, wordt het verzoek door de deurwaarder aan uw partner betekend. Uw partner wordt in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken na betekening via een advocaat een verweerschrift bij de rechtbank in te dienen. Uitstel is mogelijk. Als uw partner geen verweer voert, zal de rechtbank beschikking wijzen. In het geval uw partner wel verweer voert, wordt u via uw advocaat in bepaalde gevallen in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren. Als u het niet eens wordt, zal de rechter een datum voor een mondelinge behandeling bepalen. Tijdens de mondelinge behandeling wordt uw advocaat in de gelegenheid gesteld uw standpunt toe te lichten. Hetzelfde geldt uiteraard voor de advocaat van uw partner. U wordt zelf eveneens in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken, als u dat wenst. Vervolgens zal de rechter een beschikking afgeven. Dat duurt enkele weken.

Mediation
Als in het kader van een mediationtraject een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank wordt ingediend, verloopt de procedure aanzienlijk sneller: u heeft dan op voorhand al onder begeleiding van de mediator met uw partner in onderling overleg op de verschillende onderdelen overeenstemming bereikt. De tussen u beiden gemaakte afspraken worden door de advocaat-scheidingsmediator vastgelegd in een convenant. Dit is een schriftelijk stuk dat door u beiden ondertekend wordt. Het ouderschapsplan en de in het convenant vastgelegde afspraken maken onderdeel uit van de beschikking. De rechter geeft meestal al binnen een week na indiening van het echtscheidingsverzoek de echtscheidingsbeschikking af. U hoeft dan niet bij de rechter te verschijnen.

Inschrijving echtscheiding
Nadat de rechtbank de echtscheidingsbeschikking heeft afgegeven, bent u nog niet officieel gescheiden. De echtscheiding is pas definitief, wanneer deze is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Als u het niet eens bent met hetgeen de rechter in de beschikking heeft beslist, heeft u drie maanden de tijd om in hoger beroep te gaan. Uw partner heeft dat recht ook. Als u het beiden wel eens bent met de uitgesproken echtscheiding hoeft u de beroepstermijn niet af te wachten en kunt u de termijn verkorten door middels een akte van berusting om inschrijving te verzoeken.

Voor meer informatie hierover of andere informatie over het personen- en familierecht kunt u contact opnemen met Mook Familierecht.