Privacystatement

Mook Familierecht, gevestigd aan de Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mook Familierecht verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening. 

In deze privacyverklaring leest u hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. 

Verkrijgen van persoonsgegevens

Mook Familierecht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, zoals bijvoorbeeld via de website, per e-mailbericht, per telefoon, per post of rechtstreeks. Daarnaast kan Mook Familierecht persoonsgegevens verkrijgen via derden. Tevens kunnen persoonsgegevens worden verwerkt via cookies, zoals informatie over het IP-adres van waaruit u de website van Mook Familierecht bezoekt. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Mook Familierecht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Strafrechtelijk verleden
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

M.Mook is de functionaris Gegevensbescherming van Mook Familierecht. Zij is te bereiken via info@mookfamilierecht.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Mook Familierecht kan gebruik maken van technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies kunnen worden gebruikt voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Mook Familierecht verwerkt de persoonsgegevens voor de uitvoering van de dienstverlening. Zonder deze verwerking is het voor Mook Familierecht niet mogelijk juridische dienstverlening voor u uit te voeren. 

Uw persoonsgegevens worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • juridische dienstverlening;
 • het voldoen aan de wet- en regelgeving;
 • de behartiging van het gerechtvaardigd belang van betrokkenen;
 • de nakoming van wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld identificatie in het kader van de Wwft of nakoming van de Advocatenwet;
 • het onderhouden van contact.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Mook Familierecht verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) of de Advocatenwet.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mook Familierecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • juridische doeleinden
 • verkrijging vergoeding dienstverlening
 • rechtsvordering
 • voorkomen belangenverstrengeling.

Verstrekking aan derden

Mook Familierecht zal persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij de doorgifte geschiedt in het kader van bovengenoemde doeleinden, of tenzij Mook Familierecht op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mook Familierecht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Mook Familierecht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit. 

Gegevens in de cloud

Persoonsgegevens worden beheerd in een cloudomgeving. Met de Cloud Computing-dienst (Basenet) is een rechtsgeldige verwerkersovereenkomst gesloten, waarbij de benodigde waarborgen zijn opgenomen ter garandering van de privacy van de persoonsgegevens. 

Beveiliging

Mook Familierecht beveiligt uw persoonsgegevens door technische en organisatorische maatregelen, zoals door middel van een firewall, veilige server en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

Bewaren persoonsgegevens

Mook Familierecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat Mook Familierecht zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de juridische of fiscale bewaarplicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mook Familierecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mookfamilierecht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mook Familierecht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mook Familierecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mookfamilierecht.nl.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mookfamilierecht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Contactgegevens

Mook Familierecht
Postbus 11073
9700 CB Groningen
t: 0502112580
www.mookfamilierecht.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Mook Familierecht kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. U wordt aangeraden om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 januari 2024.